Program coachingowy dla Ciebie, jeśli:
• potrzebujesz wzmocnić swoje kompetencje przywódcze,
• przygotowujesz się do awansu
• chcesz lepiej zarządzać swoim zespołem

Doskonalenie siebie, rozwijanie innych, w zgodzie ze sobą
i dla większego istotnego celu! Oto model przywództwa, który chciałabym Ci zaproponować!

Zawartość programu

Krok I – Zainicjowanie procesu: Zdefiniowanie celów rozwojowych. Zidentyfikowanie typu psychologicznego MBTI.

Przed sesją coachowany wypełnia online kwestionariusz MBTI (Myers Briggs Type Indicator) po otrzymaniu linku, log-in i hasła. Coach generuje raport z systemu. Podczas pierwszej sesji coachingowej coachowany określa swój typ psychologiczny, na podstawie wygenerowanego raportu oraz ustrukturyzowanej rozmowy z coachem.

Zadanie rozwojowe: obserwuj swoich współpracowników, spróbuj zidentyfikować typy psychologiczne MBTI w Twoim środowisku biznesowym.

Krok II – Budowanie na mocnych stronach.

Na tym etapie coachowany z pomocą coacha analizuje informacje, jakie uzyskał z teorii typu MBTI – które charakterystyki mojego typu psychologicznego wspierają mnie w osiąganiu moich zawodowych celów, jak moje mocne strony budują moją sytuację zawodową, jak mój typ psychologiczny korzystnie wpływa na rzeczywistość biznesową, w której funkcjonuję?

Zadanie rozwojowe: porównaj Twoje mocne strony z możliwościami, jakie oferuje Twoje środowisko biznesowe, zastanów się, jak mógłbyś zwiększyć swój wkład w budowanie tego środowiska poprzez rozwijanie swoich mocnych stron oraz odpowiednie dopasowywanie ich do możliwości istniejących wokół Ciebie.

Krok III – Strefa wpływu

Na tym etapie coach wprowadza modele coachingowe, które mogą pomóc coachowanemu efektywniej realizować się w roli menedżera. Coachowany zapoznaje się z koncepcją coachingowego stylu menedżerskiego, jego cech charakterystycznych, korzyści wynikających z jego stosowania oraz potencjalnych sytuacji, kiedy jest on rekomendowany. Ćwiczy posługiwanie się narzędziami coachingowymi przydatnymi w relacji przełożony – podwładny.

Zadanie rozwojowe: ćwicz poznane narzędzia coachingowe z członkami swojego zespołu; przez następne 2 tygodnie obserwuj, na ile udaje Ci się stosować w praktyce zdobytą wiedzę, co się zmieniło w sposobie Twojego funkcjonowania jako menedżera?

Krok IV – Pułapki mojego typu

Podczas czwartej sesji coachowany koncentruje się na swoich obszarach rozwoju lub obszarach wyzwań, które potencjalnie mogą przyczyniać się do powstawania wewnętrznych konfliktów i prowadzić do nieporozumień w środowisku zewnętrznym. Co to są preferowane i niepreferowane funkcje umysłu? Do jakiego stopnia rozwinąłem/am niepreferowane strategie zachowania? Jak to się ma do potrzeb biznesowych w moim środowisku zawodowym? Jak reaguję na stres? Jak inni postrzegają mnie w sytuacjach biznesowych? Jak mogę rozwinąć swoje obszary wyzwań?

Zadanie rozwojowe: obserwuj się w sytuacjach konfliktowych lub trudnych w Twoim miejscu pracy, zauważaj i doceniaj, kiedy radzisz sobie z nimi w pozytywny sposób.

Krok V – Komunikacja w sytuacjach konfliktowych

W czasie sesji coachowany wykonuje ćwiczenie komunikacyjne, dzięki któremu ma okazję świadomie przejść proces interakcji z przedstawicielami innych typów, przeanalizować różnice w sposobie wyrażania siebie i wyciągnąć praktyczne wnioski. Jest to ćwiczenie otwierające nową perspektywę, ujawniającą dynamikę interakcji między osobami o różnych typach. Pomaga zrozumieć motywacje innych ludzi kryjące się za ich naturalnymi strategiami działania, jak również zdać sobie sprawę, iż najczęściej każdy z nas kieruje się dobrymi intencjami, a jedynie sposoby ich uzewnętrzniania powodują międzyludzkie konflikty – ta świadomość pomaga zbudować bazę do budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Zadanie rozwojowe: przeprowadź rozmowę z osobą z Twojej firmy, z którą do tej pory trudno Ci było się komunikować, bądź świadomy i skoncentrowany. Jak teraz postrzegasz zachowanie tej osoby? Co się zmieniło?

Krok VI – Zamknięcie: Kompas menedżera (online)

Na podstawie doświadczeń i przemyśleń z poprzednich sesji coachowani projektują dla siebie indywidualne plany rozwoju w formie “Kompasu menedżera”, na następne kilka miesięcy do roku. Plany będą zawierały opis konkretnych działań, które coachowani zobowiążą się wykonać, terminy realizacji tych działań, zasoby i środki potrzebne do ich realizacji, jak również metody mierzenia stopnia osiągnięcia swoich celów rozwojowych oraz sposoby pozyskania wsparcia ze środowiska zewnętrznego w trakcie pracy nad swoim rozwojem.