Dyskryminacja na rynku pracy, ale też w miejscu pracy, dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jednak istnieją negatywne zjawiska, które dotyczą wyłącznie lub przede wszystkim kobiet. Współcześnie podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu ograniczenie, a w dalszej perspektywie całkowite wyeliminowanie dyskryminacji w tej sferze. Jednak wciąż można natknąć się na jej przejawy. Warto wiedzieć, jakie formy może przyjmować dyskryminacja na rynku pracy w odniesieniu do kobiet.

Formy dyskryminacji

Rozważając formy dyskryminacji, możemy wyróżnić dyskryminację przed wejściem na rynek pracy, dyskryminację w sferze pracy i dyskryminację płacową. Do pierwszej formy można zaliczyć między innymi dyskryminację zatrudnieniową, polegającą na nieproporcjonalnym udziale kobiet wśród osób bezrobotnych w danej kategorii zawodowej przy podobnym ogólnym poziomie kwalifikacji i wykształcenia między kobietami i mężczyznami. Z kolei dyskryminacja płacowa polega na zaniżaniu wynagrodzenia kobiet względem płac mężczyzn za wykonanie tej samej pracy, wymagającej takich samych lub podobnych umiejętności.

Szklany sufit

Przy omawianiu form dyskryminacji kobiet wspomnieć należy jeszcze o jednym zjawisku. Jest nazywane szklanym sufitem i opisuje sytuację, w której kobieta – pomimo pozornego awansowania na szczeblach kariery – nie może osiągnąć najwyższych stanowisk. Przejawia się to nadreprezentacją kobiet na średnich i niskich szczeblach, a niskim odsetkiem na poziomie najwyższym. Kobieta może mieć potencjalną możliwość osiągnięcia najwyższych stanowisk, ale z powodu stereotypów lub organizacji przedsiębiorstwa nigdy do nich nie dotrze, nawet jeśli nie istnieją żadne formalne bariery.

Lepka podłoga

Lepką podłogą nazywa się formę dyskryminacji polegającą na wykonywaniu przez kobiety prac o niskim statusie i płacy. Mowa tu o profesjach, które nie dają możliwości awansu ani przekwalifikowania się na stanowisko o wyższym statusie. Wśród zawodów wykonywanych przez kobiety, które charakteryzują się „lepką podłogą”, można wymienić sprzątaczki, salowe, sekretarki, krawcowe czy urzędniczki niższego szczebla.

Ruchome szklane schody

Termin ruchome szklane schody opisują sytuację uprzywilejowania mężczyzn w zawodach tradycyjnie postrzeganych jako kobiece. Określenie to odnosi się do ułatwionej drogi awansu mężczyzn w zawodach związanych na przykład z oświatą (stanowiska dyrektorskie szkół). Sytuacja ta odbija się na pozycji kobiet, które w ten sposób mają utrudniony dostęp do awansu w zawodach, które teoretycznie są bardziej sfeminizowane.

Chciałabyś nauczyć się, jak pokierować swoim życiem zawodowym, by uniknąć dyskryminacji i pokonać ewentualne bariery? Skorzystaj z naszego kursu dla szczęśliwych karierowiczek.

Zapraszamy! Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">